Filosofien

Intet i vores koncept er overladt til tilfældighederne, for alt, hvad vi laver tager afsæt i vores filosofi og viden om samspillet mellem leg og læring.

SJOVT...
MEN IKKE FOR SJOV!

Når vi har det sjovt, sænker vores hjerne paraderne over for verdens farer, og lige præcis i dét øjeblik åbnes porten for læring, rummelighed og fællesskabsfølelsen. 

Denne tilstand har vi brugt langt tid på at ramme helt præcist. Bag vores escape room-inspirerede koncept findes en gennemtænk og udviklet metode til at skabe forandring i teams.

Vi holder os hele tiden ajour med trends og førende teorier på området og deler ud af de læringer, som vi gør os gennem vores arbejde.

Hele vores virksomhedsfilosofi er baseret på følgende mantra:

✔︎  ALLE kan være med
✔︎  Der er brug for ALLE
✔︎  ALLE lykkes

Læs mere om vores tre grundsten herunder.

ALLE KAN VÆRE MED

I begyndelsen af vores designproces var spillet svært – kun en lille procentdel gennemførte. Det var fordi vi lagde os i forlængelse af lignende spilkoncepter, hvor kun omkring 10% gennemfører. Vi tester alt for at udvide vores felt, og derfor testede vi også, hvordan deltagere ville agere, hvis spillet var let og kunne løses af en 10-årig. Her stødte vi på en vigtig læring – faktisk viste det sig, at voksne er langsommere end børn, hvis spillet er taktilt og intuitivt. De voksne bliver bremset af deres vane med at møde ukendte opgaver med en forventning om, at de er komplicerede, og at deres egne kompetencer ikke vil række. Børnene derimod går nysgerrigt på opdagelse, rører og indsamler viden om opgaverne. Når de voksne deltagere erkender, at de er begrænsede af deres egen evne til at overkomplicere og tale sig selv ned, vil de begynde at få en oplevelse af flow.

Det inkluderende design

I vores 2-år lange designfase af hvert spil er hovedfokus at gøre rejsen så let og inviterende som muligt, så det altid er den letteste vej, der er løsningen. Den modstand, man møder som voksen, når man åbner vores kasser, er ens egen barriere, som man som vane vil ankomme til nye opgaver med. Det er et både underholdende og vigtigt indblik, som spiloplevelsen åbner for, og vi belyser det sammen.

Det er en vigtig og universel læring i mødet med ens iboende modstande, at man skal huskes på at anskue nye opgaver eller problemer for, hvad de i virkeligheden er – uden at tilføre unødvendig kompleksitet, der kun besværliggør og tilslører løsningerne. Når vi sammen prøver vores koncept, skaber vi positive minder for jer, hvor I – gennem flere runder – sammen øver og leger jer bedre til at skralde jeres modstande af og forholde jer nøgternt og tydeligt til det, der møder jer. Disse fælles oplevelser smitter af på hverdagen og hjælper jer med at huske hinanden på at have fokus på løsningerne og ikke overkomplicere processer for jer selv eller jeres team.

DER ER BRUG FOR ALLE

Alle er forskellige, og i mødet med vores koncept vil I komme til at sætte stor pris på, hvor vilde I er sammen, når alle bidrager med deres unikke kompetencer og indsigter. På arbejdspladsen er det tit vores forskelligheder, der er grobund for irritation og konflikter, fordi vi oplever, tænker, kommunikerer og arbejder meget forskelligt. Vi har skabt en oplevelse, hvor I tydeligt vil kunne opleve hinandens styrker – for spillet river jer med, og hver især vil I eksponere jer, så I både mærker jeres egne forcer og begrænsninger samt jeres teams. Fordi vi kalder det en leg, er det også lettere at tale om, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at indgå i et mere givende og tilfredsstillende samarbejde. Nogle af de ting, der kan være problematiske og svære at italesætte på arbejdet, bliver der pludseligt inviteret til, og vi skaber en åbenhed for at både modtage og give gode råd til hinanden – alt sammen for at stå stærkere i næste runde af spillet. De råd, der bliver givet, tages godt imod, og vi oplever på bagkant af vores indsats, at der er positive tilbagemeldinger om markant ændret adfærd i arbejdsmiljøet.

Forskellige perspektiver

Vi oplever alle meget forskelligt, og vores anden tese er funderet i vores viden om oplevelsesdiversitet. Mennesker oplever ting og opgaver på forskellige måder, og det skyldes en kombination af individuelle forskelle, opfattelsesmæssige forskelle og forskellige livserfaringer. Vi kaster lys over, hvordan jeres opfattelsesmæssige forskelle kan gøre en verden til forskel. I vil blive overrasket over, hvor unikke I er, og når man tænker på, at vi ofte forstiller os, at de fleste omkring os tænker, føler og oplever på omtrent samme måde, er der kæmpe fordele at hente med ind i hverdagens samarbejde. Vores sanser og måden, vi opfatter verden på, er forskellige. Farver, former, lyde og lugte kan fortolkes og opleves forskelligt af forskellige mennesker. Kontekst og perspektiv er også vigtigt at tage højde for. Den samme begivenhed kan have forskellige betydninger afhængigt af den kontekst, den forekommer i, og den vinkel, hvorfra den betragtes. Det er vigtigt at anerkende og respektere disse forskelle, da de beriger vores samarbejde og hjælper os med at få en bredere forståelse af hinanden og hvordan vi sammen kan opnå mere på en berigende måde. Forskellighed kan føre til berigende dialog, perspektiver og løsninger, men det kan også føre til konflikter, hvis vi ikke er opmærksomme på at forstå andres perspektiver og respektere deres forskelligheder. Ved at anerkende, at vi alle oplever verden på forskellige måder, kan vi fremme en mere inkluderende og tolerant tilgang til hinanden og vores forskellige inputs.

ALLE LYKKES

Vi skaber et lille univers, hvor I vil møde et spejlbillede af jeres arbejdsdynamikker og adfærd. Hele oplevelsen er bygget op omkring Tuckman’s gruppedannelsesmodel, som er en teori om, hvordan grupper udvikler sig over tid og arbejder sammen som en enhed. Modellen blev udviklet af den amerikanske psykolog Bruce Tuckman og består af fire faser: Forming, Storming, Norming og Performing. Senere blev der tilføjet en femte fase, kaldet Adjourning eller Mourning.

Forming – Introduktionen (dannelsesfasen)

I denne fase kommer medlemmerne af gruppen sammen, introducerer sig selv, og der skabes en første kontakt. Gruppemedlemmerne er ofte høflige og forsigtige i denne tidlige fase, da de forsøger at finde deres plads i gruppen og forstå, hvad deres rolle og opgaver vil være. Kommunikationen er ofte overfladisk, og der er en generel usikkerhed om gruppeformålet og strukturen. Før første runde afstemmer deltagerne i gruppen deres succeskriterier.

Storming – Den første spilrunde (konfliktfasen)

Når medlemmerne begynder spillet, opstår der ofte konflikter og uenigheder om roller og beslutningsprocesser. Spillet er sjovt og energifyldt, men dette kan være en vanskelig fase, hvor gruppen skal håndtere interne spændinger og hierarkiske udfordringer. Det er vigtigt for gruppen at navigere gennem spillet og danne et grundlag for respekt for forskellige perspektiver.

Norming – Optimeringsrunden

På dette stadium begynder gruppen at udvikle fælles normer, værdier og regler. Medlemmerne erkender, at de er nødt til at samarbejde og finde en fælles grund for at nå deres mål. Gruppen bliver mere harmonisk, og der opstår en følelse af samhørighed. Konflikterne mindskes, og gruppen udvikler en mere stabil og produktiv arbejdskultur. Her arbejder gruppen med at forme en strategi, som de vil møde næste spil med. Vi åbner deres øjne for, hvor forskelligt de har oplevet udfordringen i første runde, og det giver anledning til at skabe et flow, hvor alle kommer til orde, og alle lytter, således at al information er delt, før opgaven igangsættes.

Performing – Runde 2

I denne fase er gruppen i stand til at arbejde effektivt og produktivt sammen. Gruppemedlemmerne har udviklet tillid til hinanden og forståelse for deres respektive roller. Gruppen fokuserer på at opnå sine mål og levere resultater af høj kvalitet. Arbejdsprocesserne glider mere jævnt, og medlemmerne trives i deres roller. Her kan der høres rosende ord og bifald i spilrummet. 

Adjourning – Finale og Forankring af den fælles læring

Denne fase er vigtig for at give afslutning på gruppeoplevelsen og evaluere, hvad der blev opnået og sikre, at de vigtige oplevelser, vi har haft sammen, smitter af på hverdagen efterfølgende. Et event afsluttes med, at vi sammen sikrer de indsigter, der er opnået – både som individ, gruppe og fællesskab. Vi kan hjælpe med udvidelser til spillet, som yderligere cementerer jeres forankring til hverdagen. 

Efter det arbejde, når vi naturligt finalen, hvor vi hylder den bevægelse I har gjort sammen. Der er hæder og priser til enkelt personer og hold, der står som et godt eksempel på det, som I har sat jer for at lykkes med. Vi hylder ikke performance men viljen til at nå den. 

Nogle af vores forløb er langstrakte og indeholder flere nedslag og opfølgninger. Vi samarbejder også med erfarne eksperter inden for forandringsledelse, erhvervspsykologi og forskere på området for at sikre den ypperligste og mest værdiskabende oplevelse for jer.